Dyrektywy wymiaru kary łącznej na podstawie kodeksu karnego Ukrainy: aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor: Vasyl Vasylash
Data publikacji: 9 czerwca 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 9/2014

Artykuł poświęcono ukraińskiej regulacji wymiary kary łącznej. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego Ukrainy sąd wymierza karę łączną w dwóch etapach. Wymierzając karę łączną na pierwszym etapie sąd winien uwzględnić, że popełnienie przez tego samego sprawcę drugiego, trzeciego i kolejnych przestępstw zwiększa zarówno stopień społecznej szkodliwości czynu, jak i stopień społecznego niebezpieczeństwa sprawcy. Autor wnioskuje, iż należy uregulować kwestię wyboru zasady wymiaru kary łącznej w przypadku zbiegu przestępstw, a mianowicie kiedy sąd winien stosować zasadę absorpcji, a kiedy zasadę kumulacji. Autor proponuje wnieść odpowiednie zmiany do art. 70 k.k. Ukrainy.

Tags: kara łączna, ukraińskie prawo karne