Charakter nowelizacji art. 98 kodeksu wykroczeń

Autor: Rafał Zwoliński
Data publikacji: 7 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 16/2011

Streszczenie: Artykuł dotyczy nowelizacji art. 98 kodeksu wykroczeń w zakresie znamienia „inne osoby”. Charakter języka prawnego jako języka potocznego (ogólnego) oznacza wymóg odczytywania treści zawartych w ustawie nie tylko w sposób ściśle związany ze znaczeniem poszczególnych wyrazów, ale także w całościowym kontekście wypowiedzi. Podczas interpretacji tekstu prawnego, w którym zawarte są pojęcia w formie pluralistycznej, wyjście poza wykładnię gramatyczną nie przełamuje zasady nullum crimen sine lege, a to ze względu na wymóg odczytywania języka prawnego w specyficzny sposób, a także ochronę dóbr prawnych oraz uniknięcie absurdalnych skutków wykładni językowej. Krytykę domniemania racjonalności ustawodawcy można przeprowadzić na przykładzie braku konsekwencji pojęciowej, na gruncie art. 98 i 33 § 3 pkt 2 kodeksu wykroczeń.

Tags: zasady wykładni prawa, kodeks wykroczeń