X. Dyduch: Przemoc wobec kobiet w hiszpańskim systemie prawnym. Trybunały ds. przemocy wobec kobiet

Adam Behan | 26 maja 2012 - 18:58

poz. 5/2012

Główne tezy artykułu:

Specjalne sądy ds. przemocy wobec kobiet w Hiszpanii to odważny sposób politycznej odpowiedzi na drażliwy problem społeczny, który podzielił wymiar sprawiedliwości.
Działalność sądów ds. przemocy wobec kobiet, w krótkim terminie nie wpłynęła na spadek liczby aktów przemocy wobec kobiet. Sądy mogą wpływać na konsekwencje ludzkiego zachowania, jednakże sam wymiar sprawiedliwości nie może zaradzać przyczynom czynów przestępnych. Przyczyny przemocy mogą zostać wyeliminowane tylko w przypadku równoczesnego oddziaływania na wielu płaszczyznach takich jak szkolnictwo, służba zdrowia, pomoc społeczna. Celem ustawy organicznej o kompleksowych środkach ochrony przeciwko przemocy płci jest oddziaływanie na kilku płaszczyznach, jednakże pierwsze lata obowiązywania ustawy nie dały oczekiwanych społecznie rezultatów.

5-2012-Dyduch_X-Przemoc_wobec_kobiet_w_hiszpanskim_systemie_prawnym_Trybunaly_ds_przemocy_wobec_kobiet
POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

Opis pliku:
Rozmiar: 358.5 kB
Data publikacji: 2012-05-26

G. Glanowski: Wyłudzenie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta

Adam Behan | 21 maja 2012 - 10:42

poz. 4/2012

Główne tezy artykułu:

1. Pacjenci, symulujący objawy stanu zagrożenia życia lub zdrowia, mogą otrzymać świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w sytuacji, gdy umowny limit tych świadczeń został w danym okresie rozrachunkowym wykorzystany,
2. W przedmiotowej sytuacji lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych, obawiając się potencjalnej odpowiedzialności karnej.
3. Niemożliwym jest jednak zweryfikowanie stanu zdrowia pacjenta, jedynie na podstawie jego słownych deklaracji, bez przeprowadzenia specjalistycznych badań. Stąd też, dopiero ex post można stwierdzić, czy życie lub zdrowie pacjenta były zagrożone.
4. Wady konstrukcji regulacji prawnej, uniemożliwiają dochodzenie przez lekarzy stosownej zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia, w sytuacji, gdy świadczeniodawca błędnie zdekodował stan pacjenta, jako zagrażający jego życiu lub zdrowiu.
5. Pacjent, wykorzystując niespójność przepisów prawa może wyłudzić świadczenie zdrowotne we wcześniejszym terminie, co realizuje znamiona przestępstwa oszustwa.
6. Usługa medyczna, posiada właściwe sobie elementy, które nie pozwalają jednoznacznie zaliczyć jej do katalogu usług z art. 121 k.w. Dlatego też kwestię jej wyłudzenia należy rozpatrywać na gruncie art. 286 k.k.

4-2012-Glanowski_G-Wyludzenie_swiadczen_zdrowotnych_przez_pacjenta
POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

Opis pliku:
Rozmiar: 229.3 kB
Data publikacji: 2012-05-21

P. Nowak: Zbieg sankcji penalnej z sankcją administracyjną – de lege lata i postulaty de lege ferenda

Adam Behan | 18 maja 2012 - 20:59

poz. 3/2012

Główne tezy artykułu:

1. Stopniowy wzrost zastosowania niekarnych środków represji doprowadził do dublowania się środków represji czysto karnej ze środkami represji administracyjnej. Zjawisko to jest coraz powszechniejsze i następuje zarówno na poziomie prawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i na poziomie prawa wspólnotowego i prawa poszczególnych państw członkowskich.
2. Istnienie mechanizmów prawnych polegających na występowaniu dwóch lub więcej rodzajów odpowiedzialności prawnej stosowanych równolegle nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.
3. Skoro ustawodawca wprowadził rozwiązania pozwalające rozstrzygnąć zbieg przepisów dotyczących przestępstw czy wykroczeń, to tym bardziej w polskim systemie prawnym powinny znaleźć się regulacje pozwalające na rozstrzyganie zbiegów przestępstw i wykroczeń z sankcjami administracyjnymi.
4. Rozważania pokazują, że obecne uregulowania dotyczące rozwiązywania zbiegu sankcji administracyjnych z sankcjami karnymi i sankcjami wymierzanymi za wykroczenia są w wysokim stopniu niewystarczające.
5. Konstrukcję kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy można by było transponować do działu zatytułowanego: „Przepisy ogólne” kodeksu postępowania administracyjnego, która rozstrzygałaby zbieg na poziomie ustawowym administracyjnych kar pieniężnych z sankcjami karnymi oraz tymi wymierzanymi za wykroczenia.

 3-2012-Nowak P.-Zbieg sankcji penalnej z sankcją administracyjną-de lege lata i postulaty de lege ferenda
POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

Opis pliku:
Rozmiar: 303.37 kB
Data publikacji: 2012-05-18

Zapis Video IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego – 2012

Adam Behan | 18 maja 2012 - 12:59

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA

STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE

oraz

e-CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH

prezentują:

ZAPIS VIDEO


referatów odbytych podczas

IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego

„Środki związane z poddaniem sprawcy próbie”

Warszawa, 16 maja 2012 r.